شما در اینجا هستید:  خانه / محصولات / 

سرامیک
نام

مدل

قدرت حرارتي

گازشهــري

قطردودكشØ

ميليمتر

ابعاد به ميليمتر

وزن به كيلوگرم

گاز مايع (كپسول)

گرید

حداكثر

حداقل

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

D

C

B

A

خالص

ناخالص

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

سراميك

CE-14

8100

3800

178

6/2

100

510

280

840

755

30

34

270

2/1

D

شراره

CE-9S

5900

2900

178

1/2

100

500

275

640

685

22

25

270

1/1

D
دانلود کاتالوگ