شما در اینجا هستید:  خانه / محصولات / 

طرح دار - الماسه


نام

مدل

قدرت حرارتي

گازشهــري

قطردودكشØ

ميليمتر

ابعاد به ميليمتر

وزن به كيلوگرم

گاز مايع (كپسول)

گرید

حداكثر

حداقل

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

D

C

B

A

خالص

ناخالص

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

الماسه

MN12-A

8100

3800

178

6/2

100

540

275

780

755

3/29

6/33

270

2/1

D

مريم

MN9-A

5900

2900

178

1/2

100

500

275

640

685

7/22

3/26

270

1/1

D

صبا

MN6-A

3500

1800

178

5/1

100

415

260

500

685

6/17

5/20

270

9/0

E

 

دانلود کاتالوگ