شما در اینجا هستید:  خانه / محصولات / 

هوشمند
نام

مدل

قدرت حرارتي

گازشهــري

قطردودكشØ

ميليمتر

ابعاد به ميليمتر

وزن به كيلوگرم

گاز مايع (كپسول)

هوشمند

حداكثر

حداقل

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

D

C

B

A

خالص

ناخالص

فشارگاز

ميليمترستون آب

قطراوريفيس

Ø ميليمتر

ناهيد

AB15

5900

2900

178

2/1

100

500

327

640

685

5/22

25

270

1/1

D

رويا

AB10

3500

1800

178

5/1

100

415

312

500

685

5/17

7/20

270

9/0

E

هوشمند

AB7

3500

1800

178

5/1

100

415

200

500

675

2/14

17

270

9/0

E
دانلود کاتالوگ