شما در اینجا هستید:  خانه /  

آزمایشگاهها

مطالعات آزمايشگاهي :
از بدو فعاليتهاي صنعتي شركت توليدي و صنعتي  نيك‌كالا، يكي از واحدهاي موثر در كيفيت توليدات، واحد تحقيق و توسعه  و آزمايشگاه، ميباشد كه به مرور زمان و با گسترش كارخانه توسعه يافته و هم اكنون شامل واحدهاي آزمايشگاه فيزيك، آزمايشگاه شيمي،آزمايشگاه اكروديته و واحد كاليبراسيون با كادر متخصص در امور گاز و   كارشناسان مجرب،  مي‌باشد.آزمايشگاه فيزيك نيك كالا:
 در نزديكي خطوط توليد استقرار يافته و آزمونهاي اوليه بر روي قطعات مصرفي و نيمه ساخته را با توجه به دستوالعملهاي كارخانه‌اي و  استانداردهاي ملي انجام ميدهد. اين آزمايشگاه خصوصاً در طراحي‌هاي اوليه بعنوان بازوي اصلي مهندسي در تطبيق قطعات با الزامات مربوطه عمل مي‌نمايد.

آزمايشگاه شيمي نيك كالا
 يك واحد تحقيقاتي و كنترل حين فرآيند محسوب شده و عمده فعاليت هاي كنترلي اين واحد شامل كنترل پروسه هاي لعابكاري، رنگ ،آماده سازي سطح ،تصفيه پساب صنعتي و تست مواد اوليه ورودي ميباشد

 همچنين از جمله فعاليت هاي تحقيقاتي آزمايشگاه شيمي،  مطالعه و ترجمه استانداردهاي مورد نياز فرايندها ،بومي سازي استانداردها ،استخراج روشهاي  تست و كنترل حين فرآيند برابر با استانداردهاي مرجع ،تحقيق و مطالعه در زمينه هاي كاري جهت دستيابي به روشهاي جديد ساخت مواد شيميايي مورد نياز شركت توليدي و صنعتي نيك كالا مي باشد.

آزمايشگاه اكروديته نيك كالا
 با كادر متخصص خود بصورت يك واحد مستقل و بعنوان آزمايشگاه همكار  و بازوي اجرائي ادارات كل استاندارد استانهاي كشور، نمونه‌هاي بخاري‌هاي دودكشدار، شومينه و انواع مختلف اجاق گازهاي ارسالي و نمونه برداري شده را براساس استانداردهاي 1-1220 ، 2-1220 و 10325 مورد آزمايش قرار داده و نتايج‌را به آن ادارات‌ ارسال  مي‌نمايد. اين‌آزمايشگاه داراي استاندارد مديريتيISO 17025 بوده و براساس آن، كليه فعاليتهايش منطبق بر الزامات استاندارد فوق مي‌باشد و با مميزي‌هاي مرتب، كليه مدارك و اسناد به روز نگهداري  نموده و بطور دائم در پي بهبود مستمر فعاليتها مي‌باشد.


واحد كاليبراسيون نيك كالا
 با توجه به الزامات استانداردهاي ملي و بين المللي در سال 1382 با هدف ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي
دستگاههاي آزمون ، وسايل اندازه گيري و كليه تجهيزاتي كه عملكرد آنها بر كيفيت فرآيند توليدي تاثير گذار ميباشد ،تاسيس و  راه اندازي گرديد . دستاورد اين آزمايشگاه ، اطمينان از تطابق اندازه گيري هاي انجام شده با استانداردهاي ملي و بين المللي مي باشد..