شما در اینجا هستید:  خانه /  

واحد آموزش

معرفي واحد آموزش:
ساختمان آموزش اين مجتمع بزرگ با بيش از 1300 متر مربع و كلاسهاي متعدد با فضايي بسيار مناسب مطابق با امكانات و استانداردهاي جهاني، جهت ارتقاء دانش پرسنل بنا شده و مديريت سازمان ، امر آموزش مستمر را بعنوان پشتوانه قوي و زير بناي توسعه انتخاب نموده و با بهره گيري ازتجربيات  اساتيد ارزشمند متخصص و متعهد همچون مرحوم دكتر طوسي و ديگر اساتيد به اين مهم مبادرت نموده و شعار "نخست انسان ،سپس كالا" را عملي ساخته است.برنامه هاي آموزشي :
برنامه هاي آموزشي در دو بخش آموزش هاي عمومي و آموزش هاي تخصصي به صورت ساليانه  نياز سنجي ،طراحي و براي تمامي واحدهاي شركت ، برنامه‌ريزي و اجراء مي گردد ؛ اهداف اصلي واحد آموزش كه همسو با الزامات و اهداف كلي شركت مي باشد به شرح ذيل است :
1. ارتقاء سطح عمومي دانش و مهارت كاركنان.
2. بهبود عملكرد فردي و گروهي كاركنان.
3. آگاهي و پيشگيري در راستاي جلوگيري از حوادث در محيط صنعتي .
4. آگاهي از شرايط اقتصادي، صنعتي كشور و جهان.
5. ارتقاء فرهنگ همكاري،‌ همياري و همدلي دركل كارخانه.همكاري مستمر با مؤسسات و مراكز آموزشي معتبر زير  در راستاي ارتقاء مهارت‌هاي تخصصي و فني پرسنل شركت، يكي ديگر از اقدامات واحد آموزش است و مهمترين آنها عبارتند از:
- سازمان مديريت صنعتي.
- شركت توف راينلند.
- مركز آموزش بازرگاني.
- خانه كيفيت ايران.
- مركز آموزش طب كار.
- مؤسسه مطالعات بهره‌وري نيروي انساني.
- مركز آموزش ساپكو.
- موسسات آوزشي مرتبط به نياز پرسنل شركت.