محیط زیست

شركت توليدی و صنعتی نيك‌كالا به منظور كسب اطمينان از درك صحيح نيازهای جهانی و زیر ساخت های توسعه، رعايت قوانين و مقررات زيست محيطی، پاكيزه نگهداشتن محيط كار و ارائه محصولات منطبق با استانداردهای زيست محيطی، نظام مديريت محيط زيست را در چهار چوب استاندارد ISO 14001 مستقر و اجرا نموده است.

در اين ارتباط حدود 50.000متر مربع از فضای كارخانه زير پوشش درختان و گياهان صنعتی قرار گرفته و فضای دلپذيری را بوجود آورده است. هدف از این سرمایه گذاری ، دسترسی به موارد ذیل بوده است:

• تدوین و اعمال روش های موثر حفاظت از محیط زیست طبق استاندارد ايزو 14001
• حفظ و توسعه منابع طبیعی و استفاده بهینه از انرژی
• جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش ضایعات تولید
• توسعه محصولات منطبق با معیارهای زیست محیطی و بالا بردن راندمان حرارتی محصولات و کاهش آلاینده ها
• استفاده بيشتر از مواد اوليه و انرژی قابل بازيافت
- آموزش و ارتقاء سطح آگاهی های زیست محیطی کارکنان نیز از اقدامات اجرائی «واحد محيط زيست» نيك‌كالا بوده است.