امور پرسنلی

محصولات نیك‌كالا ثمره‌ی كاردانی بیش از سیصد كارگر و دویست مهندس، مدیر، تكنسین ، کارشناس و كارمند ورزیده است كه كلیه‌ی مراحل تولید را از خرید مواد اولیه‌ی مرغوب گرفته تا تولید بی‌نقص و كنترل كیفیت كامل محصول نهایی، در دست داشته و همواره بر اجرای سیستم‌های مدیریت تضمین كیفیت و زیست محیطی تأكید دارند و از آنجایی كه مدیریت، كاركنان سازمان را نه تنها مهم‌ترین سرمایه، بلكه شریك و همراه برای پابرجایی و استواری سازمان محسوب كرده است، كلیه پرسنل نیز برای تحقق اهداف سازمان متعهد گردیده‌اند.
كارگر، كارمند، کارشناس و مدیر، پیوسته تحت آموزش مستمر و فراگیری روش‌های بهبود كار قرار دارند و در برنامه‌های مربوطه شركت می‌كنند. در بدو ورود به مجتمع تولیدی و صنعتی نیك‌كالا اولین واحدی كه به چشم می‌خورد "بخش آموزش" نیك‌كالا است كه گویای اولویتی است كه مدیریت شركت برای آموزش و ارتقای مهارت‌های اعضای خانواده‌ی نیك‌كالا لحاظ نموده است.