شعارهای ماندگار شرکت

 • این نام نیک است که می ماند.
  همگام با معیارهای جهانی
  با نام خدا آغاز کردیم و با یاد او ادامه می دهیم.
  همه زندگی در انتخاب صحیح خلاصه میشود.
  درست انتخاب کنیم تا خوب زندگی کنیم.
  صنعت همه اش عقل نیست، عشق هم هست.
  عاشق صنعت و شیفته خدمت به جامعه هستیم.
  عشق به آب و خاک، ما را سبز کرد.
  ما با عشق تولید می کنیم و با کیفیت به جهان صادر می کنیم.
  پای نیک کالا به منزل شما باز شود، ماندگار است!
  "برند نیک کالا" سمبل اعتماد به کالای خوب ایرانی است.
  خدا به ما گاز نداد، که بی جهت آنرا دود کنیم!
  صد سال قدمت؛ (50 سال تجارت + 50 سال تولید و صنعت)، جز با صداقت و خدمت امکان پذیر نبود.
  ما پنجاه سال از خانه های شما، برایتان "منزل" ساخته ایم.
  نیک کالا هر سال مهمان شماست.
  نیک کالا در کیفیت حرف اول و آخر را می زند.
  مجتمعی که علم، تخصص و تجربه در آن حرف اول را می زند.
   50 سال است که هر سال از شما اعتبار می گیریم. با جان و دل آن را حفظ می نماییم و بر تلاش خود می افزاییم.