خط مشی یکپارچه مدیریتی

شركت تولیدی و صنعتی نیك كالا مؤسسه‌ای است اقتصادی كه به تولید و توزیع لوازم خانگی گازسوز اشتغال دارد. مقاصد این شركت بر 3 اصل "جلب رضایت مشتری"، "حفظ محیط زیست" و "حفظ و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت افراد و محیط كار" استوار است.
سازمان، برای تحقق اهداف خود مدیریت و برنامه ریزی راهبردی را در سیستمهای كیفیت، زیست محیطی،ایمنی‌وبهداشت شغلی و رسیدگی به خدمات ورضایت مشتریان را سرلوحه كار خود قرارداده و نسبت به تدوین اهداف و راهكارهای ذیل اقدام می‌نماید:
1- بهبود مداوم در نظام مدیریتی مزبور از طریق ارتقاء بهره‌وری و كیفیت محصول، استفاده بهینه از مواد و انرژی، انجام بازرسی‌ها و اجرای برنامه‌ها و نیز كنترل جنبه‌های بارز زیست محیطی
و ریسك‌های مخاطره‌آمیز غیرقابل قبول.
2- بكارگیری شیوه‌های بازخوردی مناسب در قبال كاركنان، طرفهای ذینفع و مشتریان در كل مراحل
تولید محصول و توزیع ارائه خدمات.
3- تأمین و ارتقاء سلامت كاركنان، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش بهره‌وری از طریق ایمن‌نمودن ماشین‌آلات و تجهیزات، نگهداری و استفاده بهینه از آنها، بهبود روش‌ها و ارائه آموزش در این زمینه.
4- ارتقاء‌اثربخشی‌سیستم‌هاازطریق ‌نظارت‌‌سیستماتیك،كنترل‌عملیات‌‌وفرآیندهاوتحلیل‌نتایج‌ پایش‌‌و اندازه‌گیری.
5- افزایش توانمندی و آگاهی كاركنان با انجام آموزشهای لازم و گسترش فرهنگ خود مدیریتی، از طریق پیشگیری و جلوگیری از ضایعات، آلودگی‌های زیست محیطی و رویدادهای احتمالی و بیماری‌ها.
6- تبعیت از قوانین لازم الاجرا و مقررات دولتی مرتبط، از طریق تأمین و تسری قوانین داخلی و خارجی و كاربردی نمودن آنها.
برای برقراری سیستم مدیریت كیفیت از الگوی ISO9001:2015، در زمینه سیستم مدیریت زیست محیطی از ISO14001:2015 و برای سیستم ایمنی و بهداشت شغلی از استاندارد OHSAS18001:2007، برای سیستم رسیدگی به شكایات مشتریان از استاندارد ISO10002:2014 و برای سیستم رضایتمندی مشتریان از استاندارد ISO10004:2012 استفاده شده است.
بدیهی است اجرای مؤثر تعهدات یاد شده مستلزم جدیت، همكاری و همفكری كلیه كاركنان و پشتیبانی همه‌جانبه مدیریت می‌باشد